تعرفه های مانیسا

استاندارد

500000
ریال
  • 30 روز
  • تعداد املاک نامحدود
  • تعداد ثبت متقاضی نامحدود
  • ثبت شما در لیست مشاورین املاک
پرداخت

طلایی

4000000
ریال
  • 365 روز
  • تعداد املاک نامحدود
  • تعداد ثبت متقاضی نامحدود
  • ثبت شما در لیست مشاورین املاک
پرداخت